Технически паспорт на сграда. Какво трябва да знаем?

технически паспорт

Темата за техническите паспорти беше широко дискутирана в медийното пространство през последните месеци. Многото въпроси и неясноти ще я държат актуална в следващите три години.

Кое е най-важното, което трябва да се знае за тях?

 1. Какво представлява: 

Технически паспорт на сграда е документ, който включва техническите характеристики на сградата, инструкции за експлоатация, ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на сградата в експлоатация (§5, т.64 от ЗУТ).

 1. Какво съдържа техническия паспорт?
 • пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата въз основа на направеното обследване;
 • определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове;
 • посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване;
 • отразява всички промени в характеристиките на строежа настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
 • опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.
 1. Какви документи са необходими за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда?
 • Проектна документация на сградата;
 • Разрешение за строеж;
 • Акт обр.15;
 • Удостоверение от кадастъра;
 • Разрешение за ползване;
 • Документи за собственост – нотариален акт и актуална скица;
 • Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;
 • Документи за промени след разрешение за ползване;
 • Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;
 • Сертификати от акредитиран орган за контрол за електро-контролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.
 1. Кой може да поръча технически паспорт?
 • собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти;
 • при съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някой от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ;
 • след изтичане на законовите срокове, кметът на общината възлага съставянето му на фирми спечелили търг, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ от собствениците на сградата
 1. Техническия паспорт е задължителен за всички сгради строени преди 2007 г :
 • жилищни кооперации,
 • офис сгради,
 • търговски обекти, 
 • държавни институции, 
 • еднофамилни къщи и други.
 1. Какви са сроковете и за колко време се изготвя технически паспорт?
 • Крайният законов срок е 2024 г. .. 
 • Технически паспорт се изготвя за 30 – 45 дни
 1. Каква е цената?

В момента на пазара има фирми, които могат да изготвят технически паспорт от 30 лв без ДДС на апартамент, но не по-малко 900 лв без ДДС за цяла сграда, т.е. ако вие сте собственик на еднофамилна къща, минималната сума, която трябва да заплатите е 900 лв, независимо от РЗП. Голяма част от фирмите, които са спечелили търговете към съответните общини, са с цени от десет до двадесет пъти по-високи от тези на останалите фирми.  Тук възниква въпроса, дали държавата ще допусне да бъдат ощетени по този начин гражданите, които не са спазили законовите срокове?!?

Остават три години до 2024 г. Факт е, че Наредбата №5 е в сила и има много въпроси без отговори – например: 

 • какво се случва със селските къщи и техните собственици, които от години живеят в чужбина? Дали ще им се наложи да платят безусловно високите цени на фирмите спечелили търговете към общините? 
 • Как ще бъдат събирани вземанията от тези фирми? 
 • Дали крайният срок ще бъде удължен? 
 • Има ли вероятност държавата да поеме разходите… и още много други 

Предстои да наблюдаваме реакцията на правителството. 

Свържи се с мен, Твоят личен консултант!

Scroll to Top